ویژگی های ژئوشیمیایی زغال سنگ ها

زغال سنگ ها از تدفین ،تجزیه و تبدیل گیاهان تشکیلا می شوند.بنابراین در شرایط عادی ترکیب ژئوشیمیایی اصلی زغال سنگ ها در واقع باید مشابه ترکیب همان گیاهانی باشد که زغال سنگ ها ار آن تشکیل شده اند ولی در شرایط ژئوشیمیایی حاکنم بر یک محیط رسوب گذاری باعث تغییر ترکیب ژئوشیمیایی زغال سنگ های […]

بررسی سازندهای زغال دار و حاوی فسیل های گیاهی فراوان

در قدم اول برای بررسی سازنده ای زغال دار و حاوی فیل های گیاهی فراوان به چگونگی این بررسی می پردازیم 1-گسترش مکانی نهشته های زغال دار از نظر مکانی گیاهان در طول دوران های زمین شناسی مختلف در تمام دنیا گسترش یافته اند در نتیجه امروزه آثار زغال سنگ در سراسر از ژاپن در […]

انواع ماسرال در ذغال سنگ ها

انواع ماسرال در ذغال سنگ ها از نظر مواد ترکیبی، ذغال سنگ حاصل تجمع یک سری از مواد آلی (مواد پلیمری با مولکول های بزرگ) و مواد معدنی غیر یکنواخت (هتروژن) است. این مواد بسیار متنوع هستند و از اجزای متفاوت گیاهان تشکیل شده اند. مواد آلی ذغال سنگ که ساختمان مشخصی نشان می دهد […]

اکتشافات ژئوفیزیکی زغال سنگ

 اکتشافات ژئوفیزیکی زغال سنگ پیمایش های ژئوفیزیکی در سطح زمین و حفر چاه ،گمانه،ترانشه و نمونه گیری از محل آن ها می تواند اطلاعات لازم در مورد یک نهشته زغال سنگ ، کیفیت آن، انواع سنگ های رسوبی همراه زغال سنگ ها و ویژگی های ساختاری برای ارزیابی ذخیره معدن و طراحی روش مناسب استخراج […]