پودر زغال سنگ

پودرزغال

این شرکت توانسته است با عنایت خداوند و با تکیه بر علم روز دنیا و بهره گیری از مهندسان داخلی به تکنولوژی بالا (high tech) در زمینه تولید پودر زغال سنگ دست یابد تا بتواند همگام با شرکت های بزرگ دنیا در این زمینه پیش رفته و کالایی با درجه جهانی به عرضه برساند.

این پودر کاربردهای متعددی در صنعت دارد که میتوان فرایند جداسازی مس را یکی از این کاربردها نام برد، فرایند جداسازی در فاز گازی فرایند تورکو می باشد که برای جداسازی مس از کانیهای اکسیدی به کار می رود به گونه ای که کنسانتره پیش گرم شده مس را با کلرید سدیم و پودر زغال سنگ مخلوط می کنند تا فرایند جدا سازی از طریق مکانیزم زیر انجام شود

Na2Sio3(s)+2Hcl(h)     —->  2Nacl(l)+Sio2 (s)+H2o(g)

2/3Cu3Cl3(g) +H2o(g)  —-> Cu2o(s)+2Hcl(g)

2Cu(s)+2Hcl(g)            —->  2/3Cu3cl3(g)+H2(g)

سه واکنش فوق ،هر یک در نقاط مختلفی از مخلوط انجام می گیرد. تشکیل فلز مس از گاز کلر آن در شرایط احیا بالاو در مجاورت سطح زغال سنگ انجام می گیرد.

ادامه به زغال سنگ حرارتی و آنتراسیت از محصولات چاوش کربن افزا اشاره شده است.